89572-99-6

Benzoic acid,4-[2-[[[5-chloro-2-(3-methyl-1-piperidinyl)phenyl]phenylmethyl]amino]-2-oxoethyl]-, ethyl ester