709017-49-2

Benzamide,N-[2-[[(3S,4S)-4-hydroxy-1-[4-hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)cyclohexyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]-3-(trifluoromethyl)-