101244-58-0

Benzeneacetic acid, 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-,2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl ester